Make your own free website on Tripod.com
Kemudahan Masyarakat
Prinsip dan Komponen

Utama

Dasar Perlaksanaan | Prinsip dan Komponen

Prinsip Perancangan & Garis Panduan Kemudahan Masyarakat

Bil.
PRINSIP PERANCANGAN
KOMPONEN
 
 
1.

 KEMUDAHAN KESIHATAN

Tepat dan - Pengagihan
 Saksama     pembangunan
                    kemudahan
                    masyarakat
                    yang
                    mencukupi dan
                    meletakkan
                    aktiviti di
                    tempat yang
                    tepat dan
                    bersesuaian
                    mengikut
                    penduduk.

 

PERANCANGAN TAPAK

 1. Disediakan mengikut hierarki iaitu:
     o Hospital - di peringkat negeri dan daerah;
     o Klinik Kesihatan - di peringkat tempatan; dan
     o Klinik Desa - di peringkat penempatan kecil (kawasan luar bandar).

 2. Mengikut dasar dan strategi pembangunan dalam Rancangan Struktur
     dan Rancangan Tempatan serta pelan susun atur yang telah diluluskan
     oleh Pihak Berkuasa Negeri.

Bil.
PRINSIP PERANCANGAN
KOMPONEN
2.

 Kemudahsampaian -
    Perancangan kemudahan
    masyarakat di lokasi yang
    strategik dari segi
    aksessibiliti dan
    kemudahsampaian.

 1 . Perletakan yang mudah sampai kepada penduduk dan mengambilkira
      kualiti alam sekeliling dan selamat kepada masyarakat; dan

 2 . Tapak mudah dihubungi oleh rangkaian jalan dan berdekatan pusat
      pengangkutan awam.

forward212.gif

Enter supporting content here