Make your own free website on Tripod.com
Pembangunan Taman Atas Bumbung
Dasar Perlaksanaan

Utama

Dasar Perlaksanaan
Prinsip dan Komponen

1 . Taman Atas Bumbung tidak boleh diinterpretasikan
     sebagai "tanah lapang" seperti yang didefinisikan di
     bawah Seksyen 2(l) Akta Perancangan Bandar dan
     Desa (Pindaan) 1995.

2 . Pembangunan Taman Atas Bumbung dibenarkan bagi
     pembangunan kondominium dengan syarat
     menyediakan keluasan minimum tanah lapang atas
     tanah (10%) untuk keseluruhan kompleks atau skim
     perumahan mengikut piawaian semasa.