Make your own free website on Tripod.com
Prinsip dan Komponen

Prinsip Perancangan & Garis Panduan Kemudahan Masyarakat

Bil.
PRINSIP PERANCANGAN
KOMPONEN
3.

 Keamanan dan - Meletakkan
 keselamatan       kemudahan

                           masyarakat
                           di lokasi
                           yang
                           bersesuaian
                           untuk
                           mewuiudkan
                           keamanan
                          dan
                           keselamatan.

 1 . Lckasi tidak berdekatan dengan pusat bandar untuk mengelakkan
      kesesakan lalulintas;

 2 . Tidak di tempat yang terlalu bising dan terdapat pencemaran; dan

 3 . Sesuai dilempatkan dengan lain-lain kemudahan awam di pusat kejiranan.Bil.
PRINSIP PERANCANGAN
KOMPONEN
4.

 Tepat dan - Pengagihan
 saksama    pembangunan
                  kemudahan
                  masyarakat                   yang
                  mencukupi dan
                  saksama dan
                  meletakkan
                  aktiviti di tempat
                  yang tepat
                  dan bersesuaian
                  mengikut
                  keperluan
                  penduduk.


 KELUASAN DAN SAIZ MINIMUM TAPAK
 1. Keluasan dan saiz minimum mengikut hierarki (Rujuk Jadual);

Bil Jenis Jumlah Penduduk Keluasan hektar/ekar
 1.  Klinik Desa  4000-5000  0.2 / 0.5
 2.  Klinik Kesihatan - Jenis I,II,dan III  15000-20000  2.0 / 0.5
 3.  Hospital:
  750 katil
  250 katil
  100 katil
  76 katil
 2 katil/1000
 375000
 375000
 50000
 38000

 30.0 / 75.0
 18.0 / 45.0
 12.0 / 30.0
 12.0 / 30.0
 4.  Klinik Pergigian  Setiap klinik  kesihatan Bil
 5.  Intitut Telemedic  Mengikut keperluan Bil
 6.  Hospital Rujukan (Referral hospital)  Mengikut keperluan Bil
    Sumber:Kementerian Kesihatan 1998

Bil.
PRINSIP PERANCANGAN
KOMPONEN
4.

                                              

 2. Saiz lot mencukupi bagi menyediakan bangunan utama, tempat letak
     kenderaan, landskap dan kemudahan sokongan serta untuk pembesaran
     bangunan;

 3. Keluasan tapak perlu mengambil kira kawasan untuk perancangan aktiviti
     dan komponen yang diperlukan; dan

 4. Mempunyai akses keselamatan.

 5. (Rujuk Piawaian Kesihatan) Rajah 1.
Bil.
PRINSIP PERANCANGAN
KOMPONEN
5.

 Interaksi - Kemudahan
                 masyarakat yang
                 disediakan
                 mestilah
                 memupuk
                 semangat
                 kemesraan dan
                 menggalakkan
                 interaksi
                 penduduk.
                                              

 REKA BENTUK DAN SUSUN ATUR KEMUDAHAN

 1 . Berfungsi sebagai pusat rawatan untuk semua golongan;
 
 2. Berasaskan susunan nukieus' yang mengambil kira fungsi dan pergerakan
     antara bahagian; dan

 3. Mengambilkira keperluan bagi rawatan kecemasan seperti bantuan
     kecemasan.

forward212.gif

back212.gif