Make your own free website on Tripod.com
Pemeliharaan Topografi Semulajadi
Dasar Perlaksanaan

Utama

Prinsip dan Komponen | Piawaian | Dasar Perlaksanaan

Dasar-dasar yang berkaitan:

1. Garis panduan pembangunan berbukit yang telah diterima pakai
    oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
    mengandungi satu keperluan dimana keadaan topografi asal
    tanah hendaklah dikekalkan dan pembangunan dibolehkan
    apabila mengambilkira syarat mengikut garis panduan
    pemeliharaan topografi. Garis Panduan Topografi ini
    adalah pelengkap kepada garis panduan pembangunan kawasan
    berbukit berkenaan dan ianya mengikut kehendak Akta Perancang
    Bandar dan Desa, A933 (Pindaan) 1996 Sek, 21 (B); dan

2. Kawasan berbukit yang telah diisytiharkan sebagai tanah bukit
    dibawah bahagian ii. (Seksyen 3 Akta Pemeliharaan Tanah 1960)
    (Akta 385) Di semak 1989)